Update maart

 Inmiddels zijn er weer diverse stappen gezet in de ontwikkeling van het bouwplan. Wij informeren u graag over de huidige stand en blikken vooruit naar de toekomst.

Het snoeien van bomen

Voordat het zo ver is en de woningen gebouwd kunnen worden, moeten er een aantal bomen die nu in het gebied staan, goed onderhouden worden.

Voor de bereikbaarheid van de toekomstige woningen gaan wij een toegangsweg maken. Die toegangsweg zal de bestaande houtwal doorkruisen. Een aantal bomen zullen voor het bouwrijp maken van het terrein gerooid gaan worden. Deze bomen zijn daardoor gesnoeid om te voorkomen dat broedende vogels zich in de bomen gaan vestigen. Ook is er rondom deze bomen onderbegroeiing weggehaald.

Er ligt een compleet plan klaar om na de bouw van de woningen (oftewel het woonrijp maken) veel nieuwe bomen en lage beplanting in de vorm van heesters aan te planten, zodat het rooien van enkele bomen ruimschoots gecompenseerd wordt met nieuwe bomen en overig groen.

Bestemmingsplan

Eind 2021 is het ontwerp bestemmingsplan Hulakker ter visie gelegd. Begin februari is de inzage termijn gesloten. Er zijn een aantal zienswijzen op het bestemmingsplan Hulakker ontvangen. In de komende periode zal de gemeente Ede de tijd nemen om alle zienswijze te behandelen en te beantwoorden. Dit zullen zij grondig doen.

Na behandeling van de zienswijzen kan het bestemmingsplan ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. De datum van behandeling van vaststelling van het bestemmingsplan is nog niet bekend.

Na vaststelling zal het bestemmingsplan voor de tweede keer ter inzage gaan. Middels een extra nieuwsbrief zullen wij u hier nader van op de hoogte brengen.

Archeologie in het plangebied

Ondertussen zijn de archeologen weer druk bezig met het opgraven van vondsten uit het Mesolithicum, oftewel het vuursteentijdperk.

Met behulp van een graafmachine wordt een gedeelte van het terrein zeer voorzichtig, laagje voor laagje afgegraven om sporen te vinden uit dat tijdperk. Als de archeologen zo’n aanwijzing vinden, dan gaan ze minutieuzer verder door kleinere vakken met de hand op te graven en die te zeven. Er wordt vooral gezocht naar bewerkt vuursteen en houtskoolresten. Dit zijn allebei aanwijzingen dat hier vroeger al mensen hebben gewoond.

Na het veldwerk volgt nog een analyse van de gevonden voorwerpen en eindigt het archeologisch werk met een rapportage van wat ze op Hulakker hebben aangetroffen.

Planning

De behandeling van het bestemmingsplan heeft meer tijd nodig dan wat wij in eerdere nieuwsbrieven hebben gecommuniceerd. Omdat wij op dit moment niet kunnen voorspellen wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, kunnen wij geen helderheid geven over wanneer de woningen in verkoop zullen gaan.

Wij begrijpen dat de vraag naar deze toekomstige woningen groot is, echter zullen wij eerst het bestemmingsplanproces verder moeten afwachten. In de tussentijd gaan wij door met het uitwerken van de plannen zowel van de woningen als het omliggend gebied. 

Wanneer er meer informatie beschikbaar is ten aanzien van de planning dan zullen wij dit spoedig kenbaar maken via de website en via de nieuwsbrief op de hoogte.