Terugblik participatieavond 31 maart 2021

Woensdagavond 31 maart vond voor woningbouwontwikkeling Hulakker de derde participatieavond plaats. Op het programma stonden de onderwerpen openbare inrichting en architectuur. De online bijeenkomst werd door ruim 40 personen bijgewoond. Gestart werd met een voorstelronde en een korte toelichting van de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van Hulakker. Sandra Kool ontwikkelaar bij Heijmans en Hilke Batist stedenbouwkundige bij Wissing begeleidden deze avond.

Stedenbouwkundig plan toegelicht en terugkoppeling vorige bijeenkomst 24 februari 2021

Bij de ontwikkeling van een plangebied wordt het tekenwerk steeds gedetailleerder uitgewerkt. Het eerder gepresenteerde schetsontwerp van het stedenbouwkundig plan is verder gebracht naar een voorlopig ontwerp en wordt deze avond gepresenteerd en toegelicht. De grootste verandering is dat het terrein van de Lunaruiters niet meer is ingevuld. Er zijn te veel onzekerheden omtrent de verplaatsing van de manege naar een nieuwe locatie. Bij de verdere uitwerking zullen wij ons concentreren op de uitwerking van fase 1 exclusief het manege terrein.

Ook is er bij de uitwerking gezorgd dat er minder verharding in het plan gemaakt wordt. Daardoor is meer ruimte voor groen in het plan aanwezig.

Het concept van plan Hulakker is dat alle woningen aan groene ruimtes grenzen en hierop uitkijken. Een autoweg voor de woningen langs is derhalve niet passend, evenals geparkeerde auto’s. Vandaar dat al het parkeren uit de groene ruimtes is gehaald en binnenin de bouwvelden worden ontworpen. Zo houden wij de auto’s uit de groene ruimte.

Heijmans, DroDun en de gemeente hebben de ambitie om een natuurinclusief plan te ontwikkelen. Daarbij willen wij zoveel mogelijk verharding verminderen zodat dit ten goede komt aan het aandeel groen. Er loopt een grote groene ruimte van oost naar west door het plangebied heen, wij noemen dat de groene long. Daar is ruimte om een wadi te creëren ten behoeve van waterberging en een mooie plek voor speelgelegenheid.

Van Noord naar Zuid loopt een groene houtsingel, een bestaande bomen rij die zoveel als mogelijk wordt behouden. Van Oost naar West creëren wij een groene ruimte, de groene long genaamd. Op deze manier komen er op twee assen groene structuren die het plangebied in vier delen verdeelt en de bebouwingen omzomen.

Er wordt een natuurlijke inrichting geambieerd, wat afgewisseld wordt met hoog gras en kruiden in combinatie met plaatselijk gemaaid gras. Deze inrichting maakt dit gebied een aantrekkelijke leefomgeving voor vlinders, bijen en andere insecten en zal de biodiversiteit ten goede komen.

Tijdens de vorige bijeenkomst werd kenbaar gemaakt dat men het belangrijk vindt om een blokje om te kunnen. Daarvoor is in het ontwerp een padenstructuur opgenomen in de groenstructuur van het plan die aansluiten op de  paden en wegen rondom het plangebied, zoals de Hulweg en de Schuurmanskamp. Zie hiervoor de volgende afbeelding.

Daarnaast wordt in de padenstructuur het historische kerkenpad aan de noordzijde geherintroduceerd. Hierdoor worden cultuurhistorische waarden hersteld.

Tijdens de vorige bijeenkomst was er ook de wens voor een hondenuitlaatplek. Daar is binnen dit plangebied geen gelegenheid voor. De wandelpaden door het groen bieden wel een goede manier om met de hond een rondje te lopen.

 

Spelen

Wij bekijken de mogelijkheid om drie subtiele speelplekken op een natuurlijke manier te realiseren in ‘de groene long’. De speelplekken zijn op de volgende plekken gelegen: aan het begin van de woonwijk in het oosten, in het midden een spelaanleiding met wilgentakken en keien en nog een plek in het westen aan de zijde van de Westzoom. Er zal goed gekeken worden naar een diversiteit t.b.v. verschillende leeftijdscategorieën.

Bij de richtlijnen omtrent natuurinclusief bouwen in Hulakker is de Merel de ambassadeur. Dit thema willen wij doorzetten door de merel weer goed te huisvesten in een nieuw aan te leggen vogelbosje en daarnaast hebben wij het idee om van de centraal gelegen speelplek een ‘vogelnest’ te maken met speelaanleidingen die dit thema ondersteunen.

Een trapveldje is als wens uitgesproken, maar heeft nog geen precieze invulling gekregen. Er zal bij de verdere uitwerking bekeken worden of dit in het ontwerp kan worden opgenomen. Hierbij is van belang dat het trapveldje op een natuurlijke manier kan worden ingepast, zonder afrastering.

 

 

 Meedenken en ideeën delen

Door middel van een Kahoot quiz zijn aan de deelnemers stellingen en keuzes voorgelegd. De meeste aanwezigen hebben interesse in een woning en willen daarom ook hun mening geven.

Openbaar groen

Bij het tonen van beelden omtrent de inrichting van de centrale groene long werd er niet gekozen voor te veel grote bosschages. Een combinatie van weelderig gras afgewisseld met gemaaid gras heeft de voorkeur.

Voor de aanleg van de wadi gaf het overgrote deel van de mensen de voorkeur aan een  combinatie van opgaand gras met bloeiend gras. Maar ook een variant met grind in de wadi is gewenst voor een speels karakter.

Overige groene ruimtes, bijvoorbeeld aan de rand van het plan, kunnen met een andere sfeer worden ingericht, zodat een diversiteit aan groene plekken ontstaat. Een heldere aanwezige padenstructuur past daar goed bij.

Spelen

Zowel speelplekken als speelaanleiding zijn binnen Hulakker gewenst. Er is besloten om drie verschillende speelplekken binnen het plangebied aan te wijzen. Met betrekking tot speelaanleiding kon men hun voorkeur geven aan stappaaltjes, keien, liggende boomstammen of een kruiptunnel, waarbij de liggende boomstammen erg gewenst zijn.

Natuurinclusief

Aandacht besteden aan de biodiversiteit is noodzakelijk om de populatie van verschillende diersoorten te vergroten. De openbare ruimte zal divers worden aangelegd en de uitgangspunten leggen wij vast in een inrichtingsplan. Naast beplanting zal er insectenhotel worden geplaatst om insecten te huisvesten. Hiervoor zijn 4 verschillende modellen getoond. De subtiele variant (B) is het meest gekozen. Op de tweede plaats het traditionele model (D).

 

Architectuur

In de vorige bijeenkomst werden 3 architectuurstijlen voorgelegd en is de meest gewenst de chaletstijl. Deze traditionele architectuurvorm komt in de buurt van Lunteren veel voor. En bestaat uit een combinatie van baksteen met houten accenten. Het is heel vriendelijk en rijk met accenten in de dakkappen, luiken, luifel boven de voordeur of mooie erkers.

 

Bij de vraag wat men het meest aanspreekt aan deze architectuurstijl, ontvingen wij veel verschillende reacties.

In de uitwerking van het appartementengebouw, houden wij rekening met 4 bouwlagen en met maximaal 17 appartementen.

Een erker en veranda worden gezien als waardevolle toevoegingen aan een woningen. Dat zouden wij in de vorm van kopersopties kunnen mee ontwerpen bij de woningen. Er is niet gekozen voor luifels.

Bij de rondvraag ter afsluiting ontvingen wij nog een aantal vragen:

 • Alle twee-onder-een-kap woningen krijgen een garage. Wij onderzoeken de mogelijkheid om een aantal hoekwoningen optioneel ook een garage aan te kunnen bieden.
 • Een deelnemer vindt het een toegevoegde waarde wanneer de twee-onder-een-kapwoningen een zij-entree krijgen.
 • Een deelnemer vindt daglicht in een badkamer wenselijk. Er zal worden onderzocht indien de plattegrond dit mogelijk maakt om een raam in de gevel te ontwerpen.
 • Een deelnemer heeft een voorkeur voor kozijnen met een vensterbank in plaats van kozijnen tot aan de grond.
 • Wij worden erop gewezen dat in de nabijgelegen Marskamp ook gebruik kan worden gemaakt van een voetbalveld. Hier zal nader naar worden gekeken en dit zal meegenomen worden in de te nemen keuzes.
 • Als aandachtspunt kregen wij mee dat het verstandig is om andere speeltoestellen dan die in de Marskamp te ontwerpen.
 • Komt er verlichting langs de wandelpaden? Hier is nog geen keuze voor gemaakt, er volgt nog een basis verlichtingsplan. Is wel of geen verlichting langs de wandelpaden wenselijk volgens de deelnemer? Antwoord: ja, wel een beetje verlichting. Wij zullen dit verder met de gemeente bespreken.
 • Afmetingen van de kavels liggen nu nog niet vast. Dit volgt in een latere fase. De afmetingen van de kavels zijn in ieder geval erg divers. Een aantal diepe en wat ondiepere kavels.
 • Extra toelichting op het parkeren. De gemeentelijke parkeernorm wordt aangehouden.
  De vrije kavels hebben parkeren op eigen terrein, en bezoekers parkeren bij het appartementen gebouw. Ook de 2-kappers hebben parkeren op eigen terrein.
  Wij willen niet alle parkeerplaatsen verstenen. Er komen ook groene parkeerplaatsen grenzend aan de groene ruimte. Noordelijk en zuidelijk blok hebben ieder hun eigen parkeerveld om parkeren op te lossen.

Planning en vervolgstappen

Op dit moment wordt het bestemmingsplan voorbereid. Wij werken er naar toe dat het bestemmingsplan rondom de zomer ter inzage wordt gelegd.

Vooralsnog was dit de laatste participatie bijeenkomst. Op dit moment wordt het bestemmingsplan voorbereid. Wij werken er naar toe dat het bestemmingsplan rondom de zomer ter inzage wordt gelegd.

Deze succesvolle interactieve wordt door Hilke en Sandra afgesloten. Bedankt voor uw enthousiasme en uw betrokkenheid. Door uw inbreng gaat Hulakker een beter plan worden.